เข้มตรวจเรือและแพเข้าไปใช้บริการในเขตอุทยานแห่งชาติฯ ​

72

กรมเจ้าท่า ร่วมมือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บูรณาการการตรวจตราเรือและแพ ที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองหน่วยงานใน
อุทยานแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ณ ท่าเทียบเรือกรมเจ้าท่า เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานครฯ

การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกัน
ระหว่างกรมเจ้าท่าและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการควบคุมและตรวจตราเรือและแพที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติให้เกิดความปลอดภัย ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการเรือและแพ ที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ

ทั้งนี้ พร้อมเพิ่มมาตรการ ในการคุ้มครอง ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้ง ยังส่งเสริมงานด้านวิชาการ การประชุมทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติ และการฝึกอบรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือด้านข้อมูลเกี่ยวกับเรือ แพ นายเรือ ผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ ผู้ควบคุมแพ ผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะนำเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม พร้อมตรวจตราเรือและแพที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติให้มี ความปลอดภัยให้ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งตรวจพบว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของทั้งสองหน่วยงาน หน่วยงานที่ตรวจพบการกระทำความผิดจะประสานให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบและพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นต่อไป

ด้านนายจงคล้าย วรพงศธร รอง.ออส.กล่าวว่ามีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหารแหล่งศึกษาเรียนรู้ แหล่งนันทนาการ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน เพื่ออำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่รัฐและประชาชน

ปัจจุบันมีพื้นที่อุทยานแห่งชาติรวม 155 แห่ง โดยแบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางบก จำนวน 129 แห่ง และอุทยานแห่งชาติทางทะเล จำนวน 26 แห่ง

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติได้รับความนิยมและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติทางทะเล ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องกำหนดมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนโดยทั่วไปที่ใช้บริการเรือและแพในเขตอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งเพื่อคุ้มครอง ดูแล รักษา
อุทยานแห่งชาติ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งความร่วมมือนี้ จะได้นำไปสู่การวางแผนหาแนวทางร่วมกันใน
การปฏิบัติงาน กำกับ ดูแลควมคุมเรือและแพที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน