วธ.ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตเงินถุงยังชีพ จ.พิจิตร

100

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)

โฆษก วธ. แจงตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณี สวจ. พิจิตร ถูกร้องทุจริตเงินถุงยังชีพพร้อมให้ความยุติธรรมทุกฝ่าย และเปิดช่องทางแจ้งข้อมูลทุจริตสร้างการมีส่วนร่วม

20ก.ย.63/นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ที่มีความไม่ชอบมาพากลกรณี สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพิจิตร นำเงินงบประมาณโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ไปอุดหนุนวัดทำถุงยังชีพสู้ภัยโควิด – 19 โดยโอนเงินให้วัดแล้วขอให้วัดถอนเงินมาจัดหาถุงยังชีพเอง อาจมีความไม่ชอบมาพากลในการดำเนินการ

ทั้งนี้ ขอเรียนว่า วธ. ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ดังที่เห็นจาก วธ . ได้มีการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3(พ.ศ. 2560 – 2564) ของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2560 – 2564) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริตกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในด้านวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ในสถาบันการศึกษา ชุมชน และประชาชน เพื่อร่วมกันขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย

นางยุพา กล่าวว่า สำหรับเรื่องดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้มีข้อสั่งการในเบื้องต้นให้กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน ทั้งนี้ หากมีมูลตามที่ปรากฏเป็นข่าวก็จะพิจารณาลงโทษ หนักสุดตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

“ขอเน้นย้ำว่า วธ.ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยกำหนดนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อมูลการทุจริต ทางสายด่วนวัฒนธรรม 1765 เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน” โฆษกกระทรวงวัฒนธรรมกล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน