กฟผ.ร่วมกับบริษัท ซีคอท จำกัด เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้

105

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับบริษัท ซีคอท จำกัด เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่1โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม)เพื่อนำความคิดเห็นของประชาชนไปกำหนดขอบเขตการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ให้ครบถ้วนครอบคลุมข้อห่วงกังวลทุกมิติ เพื่อประโยชน์ของประชาชน และความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเขตนครหลวงในอนาคต

วันที่ 19 กันยายน 2563 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีนางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการฯผู้นำชุมชนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจจำนวนมากเข้าร่วมประชุม ที่อาคารอเนกประสงค์ 2 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า พลังงานไฟฟ้านับเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาของประเทศ ซึ่งภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ภาคการบริการ รวมทั้งการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันล้วนพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าทั้งสิ้น การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ (ส่วนเพิ่ม) รวมถึงเสนอร่างขอบเขต และแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปพิจารณาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชนในพื้นที่อย่างครบถ้วนต่อไป

นางศรีวรรณ บูรณโชคไพศาล ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า กฟผ. กล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าพระนครใต้(ส่วนเพิ่ม) เป็นโครงการที่ถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในเขตนครหลวงได้แก่ กรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นศูนย์กลางการใช้ไฟฟ้าของประเทศ โครงการฯ ประกอบด้วยหน่วยการผลิตจำนวน 3 หน่วย มีขนาดกำลังผลิตติดตั้งสูงสุดหน่วยละ 830 เมกะวัตต์ รวมกำลังผลิตติดตั้งสูงสุด 2,490 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ หน่วยที่ 1 ในปี 2569 หน่วยที่ 2 และ 3 ในปี 2570 โดยจะก่อสร้างในพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ปัจจุบัน ตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีคอท จำกัด กล่าวว่า การจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ บริษัทได้นำเสนอรายละเอียดโครงการ ความเป็นมา ขอบเขต และแผนการดำเนินงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่รวมถึงส่วนราชการ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งบริษัทจะรวบรวมทุกข้อเสนอแนะข้อห่วงกังวลของประชาชนมากำหนดขอบเขตการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด

ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องได้จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โทรศัพท์ 0-2383-0510-21 ต่อ 2003, 2060 หรือ แผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าก๊าซและน้ำมัน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. โทรศัพท์ 0-2436-0813หรือบริษัท ซีคอท จำกัด น.ส.จันทิมา ยะนิล ที่อยู่ เลขที่ 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2959-3600 ต่อ 410, 413 โทรสาร 0-2959-3535 โดยความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป

ศุภลักษ์​ พวงเพชร​ จ.สมุทร​ปราการ/รายงาน