พช.อุตรดิตถ์ จัด “มหกรรม กินอิ่ม เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”ประชารัฐ พัฒนาอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1

71

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 63 เวลา 10.00 น.ที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์ อ.เมือง นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “มหกรรม กินอิ่ม เกษตรปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” โดยมี นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดงาน โครงการ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยกลไกประชารัฐ การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด 4 ร.พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมงานดังกล่าว

กรมการพัฒนชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมชุมชนข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยการสนับสนุนการขับคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิฐานรากและประชารัฐทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยดำเนินงานใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในรูปแบบประชารัฐ ภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE) เพื่อให้ได้รับการพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพตลาดต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ผ่านกระบวนการขับเคลื่อน 5 ฟันเฟือง เริ่มตั้งแต่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ การเกษตรถือเป็นกลไกหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีศักยภาพในการผลิตสินค้าด้านเกษตรปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง โดยมีแนวทางการพัฒนาให้สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดภัยและส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่เครือข่ายเกษตรปลอดภัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐ กิจกรรมส่งสริมช่องทางการตลาด 4 ร โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร “ประชารัฐพัฒนอาหารปลอดภัย จ.อุตรดิตถ์” จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 19-21 กันยายนนี้ เพื่อส่งสริมช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยสู่ตลาด 4 ร จัดแสดงผลการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐ และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกษตรปลอดภัยของอุตรดิตถ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายกิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย 25 บูธ และสินค้า OTOP 25 บูธ รวม 50 บูธ จัดนิทรรศการแสดผลการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐ กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเครือข่ายเกษตรปลอดภัยกับภาครัฐ ภาคเอกชน อีกด้วย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน