อาสา ม.ราม ร่วมเยาวชนจิตอาสาอำเภอคง สร้างฝายชะลอน้ำแข่งกับพายุโนอึล

57

สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ ชมรมการกำลังสำรองแห่งประเทศไทย สาขากองทัพภาคที่ 1 สาขากองทัพภาคที่ 2 เยาวชนจิตอาสาของอำเภอคง และประชาชนในพื้นที่ ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมสืบสานปณิธานความดีเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

สืบเนื่องจากพื้นที่ของ อ.คง เป็นพื้นที่แล้งซ้ำซาก ทำให้ประชาชนในพื้นที่ประสบกับปัญหาเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงให้นำนักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนาทำความดี โดยการทำฝายชะลอน้ำในลำห้วยสาธารณะบริเวณบ้านหนองชุมแสง ต.หนองมะนาว ซึ่งในอดีตลำห้วยมีการตื้นเขิน ต่อมาทางราชการได้ทำการขุดลอกเพิ่มความลึกแต่เมื่อฝนตกน้ำก็จะไหลออกไม่มีที่กักเก็บ ที่ผ่านมามีความพยายามสร้างฝายดินด้วยตัวเองของชาวบ้านในพื้นที่ แต่เนื่องด้วยขาดความรู้ความเชี่ยวชาญจึงทำให้น้ำเซาะฝายดินของชาวบ้านพังเสียหาย จึงมีการร้องขอไปยังหน่วยงานที่มีประสบการในการสร้างฝายชะลอน้ำให้มาช่วยชาวบ้านจนเป็นที่มาของกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการดำเนินการจะสร้างฝายชะลอน้ำฐานรากขนาดกว้าง 6 เมตร สันฝาย 3 เมตร ความยาว 16 เมตร โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ ไม้ยูคาลิปตัส ไม้ไผ่และถุงกระสอบบรรจุทราย ซึ่งเมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้นจะช่วยให้สามารถเก็บกักน้ำเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

ผศ.กรสรวง ปาณินท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดให้นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับทุกชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ โดยในครั้งนี้ได้มาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวโคราช เพื่อที่จะช่วยให้นักศึกษาและชุมชนได้เรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักศึกษา ประชาชน และเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์กับชาวบ้านในท้องถิ่นและเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามัคคีระหว่างนักศึกษาและชาวบ้านในพื้นที่ที่มีร่วมกันในครั้งนี้

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา