ผนึกกำลัง 3 จังหวัด ยกระดับพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

64

เวลา 10.00 น. วันที่ 19 ก.ย. นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง นายสวง สุดประเสริฐ ผู้แทน จ.ฉะเชิงเทรา นายสุพจน์ กุลประยงค์ ผู้แทน จ.ชลบุรี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ม.ราชภัฎราชนครินทร์ และ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ร่วมลงนามความร่วมมือ ยกระดับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และศิลปกรรมในชุมชนท้องถิ่นเพื่อรองรับการเติบโตของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC ) ที่ โรงแรมโนโวเทลสตาร์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการของ ม.ราชภัฎราชนครินทร์ ผนึกกำลังกับสถาบันสร้างชาติ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่ในแนวหน้าในเรื่องการพัฒนาชุมชนการสร้างชาติ เป็นโครงการที่อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญา และศิลปกรรม โดยหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาความร่วมมือนำเอาภูมิปัญญาของชุมชนมายกระดับทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอนุรักษ์ร่วมกัน ร่วมสืบสานและต่อยอด พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ทำอย่างไรให้พื้นที่ EEC ทั้ง 8 จังหวัดในภาคตะวันออกมีความเข้มแข็ง ต้องให้คนในพื้นที่เกิดความรัก ความเข้าใจในพื้นถิ่น จึงเป็นแนวทางให้ ม.ราชภัฎราชนครินทร์ เป็นแกนหลักในการถ่ายทอดให้ความรู้ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวว่า สถาบันการสร้างชาติส่งเสริมความร่วมมือ 3 ภาคส่วน คือ รัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นต้นแบบครบ 12 มิติชุมชนสร้างชาติ นักศึกษาสถาบันการสร้างชาติลงพื้นที่ทำงานกับ 12 ชุมชนใน 5 จังหวัดภาคตะวันออก โดย ม.ราชภัฎราชนครินทร์สนับสนุนองค์ความรู้ งานวิจัย และงบประมาณ

ผศ.คนึงนิตย์ ชื่นค้า หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในท้องถิ่น เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ศึกษา รวบรวม บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม ในพื้นที่รับผิดชอบและรายงานสถานการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมโบราณ ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนในแต่ละท้องถิ่นให้ถูกวิธี สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการพิจารณาโครงการพัฒนาต่างๆที่จะเข้ามาในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติศิลปกรรมเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน