น่าน จัดงานประชารัฐ ขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์

63

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563  เวลา 13.30 น. ที่ถนนหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานเปิดงานประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ จังหวัดน่าน  ครั้งที่ 2   ที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน  ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) และคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ด้วยกลไกประชารัฐ จังหวัดน่าน และกลุ่มเกษตรอินทรีย์   ร่วมกันจัดขึ้นที่บริเวณ ถนนหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน   เพื่อเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ให้สามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร   และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ได้อย่างแท้จริง    อีกทั้งยังเพื่อประชาสัมพันธ์ และสร้างกระแสการรับรู้ถึงความสำคัญของการเลือกบริโภคสินค้าเกษตร อินทรีย์เกษตรปลอดภัย ปลอดจากการใช้สารเคมี

ทั้งนี้ภายในงานได้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์  เกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และอาหารปลอดภัย กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรปลอดภัย กลุ่มแปรรูป และกลุ่ม OTOP จังหวัดน่าน  โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้า

นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า  ปัจจุบันตลาดเกษตรอินทรีย์กำลังเป็นที่สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรักสุขภาพ  โดยทางจังหวัดน่านเองได้ส่งเสริมช่องทางการตลาด  โดยการชักชวนให้โรงแรม ที่พัก และร้านอาหาร นำพืชผักอินทรีย์ไปประกอบอาหาร เพื่อจะยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ให้เป็นการท่องเที่ยงเชิงคุณภาพ  เชิงสุขภาพ และเชื่อมตลาดกลุ่มเกษตรกรพืชผักอินทรีย์  ทำ MOU กับโรงพยาบาลน่าน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จัดส่งผักอินทรีย์ ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีไปประกอบอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารปลอดภัยในขณะเดียวกัน ทางพัฒนาชุมชนก็ได้ขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนาโมเดลในแต่ละชุมชนต่างๆ  พร้อมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ในแต่ละครัวเรือน   ซึ่งหากในอนาคตหากทุกคนหันมาให้ความสนใจและเลือกบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย  ก็จะทำให้ตลาดกว้างมากขึ้น และยังช่วยส่งเสริมการลดใช้สารเคมีอีกด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน