“แพทย์นักวิทยากรข้อมูล” หลักสูตรใหม่ มช. เรียน7 ปี ได้ 2 ปริญญา

96

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิด “ การแถลงข่าวสื่อมวลชน เรื่องการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล” หลักสูตร 2 ปริญญา, เรียน 7 ปี ณ ศูนย์ MTEC ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ในการแถลงข่าวครั้งนี้ มี วิทยากรโดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ศ.ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มช. ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. รศ.ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มช. และรศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

โดยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รวมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล) เพื่อผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าว สามารถนำองค์ความรู้ทั้งด้านแพทยศาสตร์ และทักษะทางด้านการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูล ทางการแก้ไขปัญหา หรือ สังเคราะห์ความเข้าใจเชิงลึกได้

เจตน์ตนา เมืองลือ จ.เชียงใหม่/ รายงาน