BLCP รับรางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ เพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียว

70

วันที่ 18 กันยายน  นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2563 ให้กับ นางสาวปาริชาติ อัศวกุล รองกรรมการผู้จัดการ-กลุ่มธุรกิจ บริหารองค์กร บริษัท  บีแอลซีพี เพาเวอร์  (BLCP) เนื่องในวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี

นางสาวปาริชาติ  อัศวกุล กล่าวว่า บริษัท บีแอลซีพี ให้ความสำคัญในการเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปอดให้แก่ชุมชนในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่อง ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะผืนป่ามีความสำคัญต่อระบบนิเวศ อีกทั้งเป็นแหล่งต้นน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนในพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรม ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยผ่านโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ โครงการปลูกป่าเขาจอมแห ป่าชุมชน โครงการรักษ์ป่าชายเลน พระเจดีย์กลางน้ำ และได้รับ 3 รางวัลในการเป็นองค์กรแบบอย่างด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศ ประจำปี 2563 จากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” เพื่อเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก สู่สังคมคาร์บอนต่ำต่อไป

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน