สอนทักษะเกษตรกร บังคับโดรน ลดต้นทุนการผลิต-แรงงาน

69

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ร้อยเอกกิจสมพงษ์ กล้าหาญ แรงงานจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ(Drone)เพื่อการเกษตรให้แก่แรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร และเกษตรกรในพื้นที่ที่สนใจ จำนวน 26 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ก.ย.นี้ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง มีนายวัฒนะ วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมโครงการฯ

ภายในงานมีการอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีทักษะการบังคับและใช้อากาศยานไร้คนขับ(Drone) และการฝึกปฏิบัติจริงทดลองการใช้งานของอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนดังกล่าว

นายวัฒนะ วัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ บ.แอโร กรุ๊ป(1992)จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและเชี่ยวชาญการใช้โดรน ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโดรนเพื่อการเกษตร และมีความต้องการนำโดรนเพื่อการเกษตรไปพัฒนาการทำการเกษตร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ(Drone)เพื่อการเกษตรดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาชีพผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ(Drone)เพื่อการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ที่สนใจ แรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่อยู่ในภาคการเกษตรให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น จนสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตได้ รวมทั้งใช้ลดต้นทุนการผลิต-แรงงาน และระยะเวลาในการทำการเกษตรอีกด้วย

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน