สว.พบชาวสกลนคร รับฟังปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม เพื่อนำเสนอครม.ของบประมาณ

64

ชาวสกลนครเฮลั่น สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน รับฟังปัญหาภัยแล้ง ,สร้างฝาย, ขุดลอกแก้มลิง, ถนน, ไฟฟ้า ,เตรียมนำเสนอ ครม.เพื่อของบประมาณ

วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ภูพาน จ.สกลนคร พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้แก่bนายเกียว แก้วสุทอ สมาชิกวุฒิสภา นายวีระศักด์ ภูครองหิน สมาชิกวุฒิสภา นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ สมาชิกวุฒิสภา นายสัญชัย จุลมนต์ สมาชิกวุฒิสภา นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภาได้นำคณะกรรมการ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ประชุมร่วมกับนายอำเภอ ,ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, อปท.,กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ส่วนราชการ และภาคประชาสังคมในพื้นที่ อ.ภูพาน อ.เต่างอย อ.โคกศรีสุพรรณ อ.โพนนาแก้ว อ.กุดบาก และ อ.นิคมน้ำอูน ในประเด็นเรื่องที่ดิน น้ำท่วม ภัยแล้ง ที่ดินในเขตป่าสงวน และเรื่องอื่นๆ เช่น ระบบสาธารณูปโภค ที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งได้นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาตอบข้อซักถามของประชาชน นำไปสู่การแก้ปัญหา

ในช่วงบ่าย สมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปที่ อบต.กกปลาซิว อ.ภูพาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นเรื่องที่ดินทำกิน ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอื่นๆ ที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่สร้างฝายกักเก็บน้ำ เนื่องจากที่ผ่านมา ในฤดูฝนน้ำก็จะท่วม แต่ในฤดูแล้งกลับไม่เหลือน้ำในการอุปโภคบริโภค ชาวบ้านจึงต้องการให้รัฐบาลมาสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางไปที่ ต.หลุบเลา อ.ภูพาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดทำโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างถาวรอีกด้วย ซึ่งคณะวุฒิสมาชิก จะได้นำปัญหาทั้งหมด นำเสนอเข้าสู่ ครม.เพื่อของบประมาณมาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน