โยธาฯ จัดประชุมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงภาคตะวันออกฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

95

เมื่อวันที่ 17 กย. เวลา 09.00 น. ที่ห้องสร้อยทอง 4 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานพิธี นายธวัชชัย  สุภาผล โยธาธิการและผังเมือง กล่าวรายงานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2วางผังเมืองภาคตะวันออกเพื่อปรับปรุงภาคตะวันออกฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง พ.ศ.2600ให้สอดรับที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทั้งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภูมิภาคต่างๆของโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้าสู่สังคมสูงวัย สังคมดิจิทัล  การพัฒนาที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายไทยแลนด์ 4.0 แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและสังคมชาติ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสอดคล้องกับ อีอีซี อีกทั้งยังคำนึงถึงความ ผังเมืองรวม 3 ผัง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างวิสัยทัศน์และกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ภาค มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา องค์กรอิสสระ และประชาชนมาร่วมกันในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชนืต่อการวางผังเมืองภาคตะวันออกสูงสุด

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน