ชาววัวงามสายพันธุ์อเมริกันบราห์มันเขาวง เดินหน้าพัฒนาโคสายพันธุ์ดีสู่ประชาชน

388

สมาคมปรับปรุงพันธ์โคไทยอเมริกันบราห์มัน -TABBA อีสาน และชาววัวงามสายพันธุ์อเมริกันบราห์มันภาคอีสาน จับมือผลิตโคต้นน้ำเพื่อกระจายพันธุ์กรรม โคสายพันธ์ดีสู่ประชาชน นำไปพัฒนาต่อยอดทำเป็นอาชีพและได้มาตรฐาน

วันที่ 16 กันยายน 2563 ที่สมาคมปรับปรุงพันธ์โคไทยอเมริกันบราห์มัน -TABBA ตำบลพระพังทอง เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ นาย เมธา ซักเซ็ด นายกสมาคมปรับปรุงพันธ์โคไทยอเมริกันบราห์มัน -TABBA ร่วมกับนาย ฤทธิ์ชัย ธวัชชัยไพศาล เจ้าของ จิวเล็ก ฟาร์ม จังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนสมาชิกผู้เลี้ยงโคสายพันธุ์อเมริกันบราห์มัน จับมือกับฟาร์มวัวอเมริกันบราห์มัน ในภาคอีสานกว่า 20 ฟาร์ม เปิดตัวสมาคมปรับปรุงพันธ์โคไทยอเมริกันบราห์มัน -TABBA ภาคอีสาน เพื่อร่วมกันพัฒนาสายพันธ์อเมริกันบราห์มัน เลือด 100 เปอร์เซ็นต์ ที่มีพันธุกรรมที่โดดเด่น อาทิ มีโครงสร้างใหญ่ มีมัดกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์ ต่อยอดไปสู่โคเนื้อคุณภาพ กระจายสู้เกษตรกรในภาคอีสานในราคาที่ถูก มีคุณภาพมาตรฐาน เนื่องจากโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน เป็นโคเนื้อเมืองร้อนสายพันธุ์โคอินเดีย ได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากประเทศอเมริกา เป็นโคที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ในสภาพภูมิอากาศแบบเมืองร้อน และมีความทนทานต่อโรคและแมลงดี

นาย เมธา ซักเซ็ด นายกสมาคมปรับปรุงพันธ์โคไทยอเมริกันบราห์มัน -TABBA กล่าวว่า การเปิดตัวสมาคมปรับปรุงพันธ์โคไทยอเมริกันบราห์มั่น -TABBA ภาคอีสานในวันนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ที่ฟาร์มวัวต่าง ๆ ในภาคอีสาน ที่มีโคพ่อแม่พันธ์อเมริกันบรามั่น เลือด100 ที่เปรียบเสมือนต้นน้ำในการพัฒนาสายพันธ์วัวอเมริกันบรามั่น มาประกาสเจตนาร่วมกันในการพัฒนาโค เพื่อต่อยอดไปสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคภาคอีสานอย่างยั่งยืน โคอเมริกันบราห์มัน ถ้าเลี้ยงเป็นโคขุนด้วยอาหารที่มีโปรตีนมากกว่า 16% จะสามารถโตได้วันละประมาณ 1 กิโลกรัม และเมื่อผสมพันธุ์กับโคพันธุ์ยุโรป เช่น ชาร์โรเลส์ ลูกผสมที่เกิดมาถ้าเลี้ยงด้วยอาหารที่มีโปรตีนมากกว่า 16% จะ สามารถโตได้ถึงวันละ 1.3 กิโลกรัม เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเหมาะในด้านการที่จะพัฒนาให้เป็นโคเนื้อชั้นดีได้ ปัจจุบัน ตลาดสายพันธ์วัวของภาคอีสาน ถือว่าคึกคัก เกษตรกรหันมาเลี้ยงวัว เป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งอาจมาจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด19

“แรงงานส่วนหนึ่งทิ้งเมืองกรุง กลับมาประกอบอาชีพทางการเกษตร วัวจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเพื่อต่อยอดสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้เกษตรกร แต่วัวที่เกษตรกรมีอยู่เป็นวัวลูกผสม อัตราการให้เนื้ออาจช้า หากวัวที่เกษตรกรมี ได้มีการพัฒนาสายพันธ์อย่างถูกต้อง คือ มีการปรับปรุงพันธุ์ นำน้ำเชื้อโคที่มีโครงสร้างใหญ่ อย่างเช่น วัวพันธ์อเมริกันบราห์มัน ผสมกับแม่วัวลูกผสมของเกษตรกร ก็จะได้ลูกวัวที่มีโครงสร้างใหญ่ขึ้น ให้ปริมาณเนื้อที่มากขึ้น สร้างรายได้ที่มากขึ้นด้วย การจับมือร่วมกันของฟาร์มวัวในภาคอีสาน ถือเป็นนิมิตหมายอันดี ที่จะร่วมกันพัฒนาวัวในภาคอีสาน ร่วมกันพัฒนาสายวัวอเมริกันบราห์มัน ให้ไปสู่เกษตรกรคนเลี้ยงวัวในราคายุติธรรม ทางสมาคมฯยังลงไปให้ความรู้ให้กับเกษตรกรได้ใกล้ชิด เพื่อการพัฒนาวัวร่วมกัน ขณะนี้ได้เปิดหลักสูตร showmanship พี่สอนน้องครั้งที่ 2 เป็นการเปิดการสอนการจูงวัวเข้าสนามประกวด ถือเป็นศาสตร์และศิลปะในการเลี้ยงวัวงาม จะทำอย่างไรให้โคมีทาวงท่า การเดิน ที่สง่างาม เป็นต้น”

วัฒนะ แก้วก่า  รายงาน