กรมทหารราบที่ 3 จ.สกลนคร มอบทุนโครงการ พี่ทหารสานฝัน

60

เมื่อวันที 16 กันยายน 2563 ที่กรมทหารราบ ที่ 3 ค่ายจะ.สกลนคร 3 พ.อ.ยงยุทธ ขันทวี ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 จ.สกลนคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องจากสภาวะวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิค-19 ทำให้มีผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ทำให้นักเรียนขาดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและโอกาสในการเรียนรู้ที่จำกัด

ต่อเรื่องดังกล่าว กรมยุทธศึกษาทหารบกได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศ จึงสานต่อโครงการพี่ทหารสานฝัน โดยสนับสนุนคอร์สเรียน ภาษาอังกฤษครูนะ ออนไลน์ คอร์ส Entrance ซึ่งเป็นบทเรียนของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีชื่อระดับประเทศให้แก่นักเรียน ในสถานศึกษที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 2 ทุนการศึกษามูลค่า 16,000 บาท อาทิ 1.นางสาว พิมพ์ชนก บุตรวงศ์ บุตรของ ร.อ.อัศวิน บุตรวงศ์ 2.นางสาว ณัฐธิดา สัพโส บุตรของ จ.ส.อ. ทรงศักดิ์ สัพโส เพื่อช่วยให้โครงการ พี่ทหารสานฝันเพื่อช่วยให้บุตรหลานของกำลังพลได้มีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีทุนทรัพย์ และช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนักเรียน บุตรหลานของกำลังพลได้มีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีทุนทรัพย์ และช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนักเรียน

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน