ชู”หมู่บ้านรักษาศีล 5″ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

78

16 กันยายน 2563 ที่วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง และคณะลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระครูวรกิจสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม พระครูสารกิจประยุต เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนายเนตรสุเทพ สุ่มมาตย์ นายอำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

คณะกรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ
ทั้งนี้จังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยได้ส่งเสริมกิจกรรม การพัฒนาชีวิตตามหลักศีล 5 ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวพุทธ มีหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ สถานศึกษาและโรงเรียนศีล 5 ต้นแบบ ครบทุกอําเภอ มีที่ทําการกํานัน ผู้ใหญ่บ้านศีล 5 ครบทุกแห่งรวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรรักษาศีล 5 ที่สนับสนุนการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 784,449 คน คิดเป็นร้อยละ 82 ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด และในปี 2563 จังหวัดมหาสารคามได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชน ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา รักษาศีล 5 เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ร่วมแรงร่วมใจนำพาสังคมให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนในชาติต่อไป.

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน