“ผู้ต้องขัง” รับเกียรติบัตร ผ่านการอบรม“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

278

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 3 เวลา 09.00 น.ที่เรือนจำจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขัง ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 1 โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากรเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ วิทยากรจิตอาสา เข้าร่วมพิธี

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปี พ.ศ.2563 จำนวน 186 คน และเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดน่าน 8 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน และการสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดำเนินการปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ให้พอกิน พออยู่ พอร่มเย็น โดยในระหว่างการฝึกอบรมได้มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การสร้างต้นแบบบนพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น

ด้านนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ขอให้ผู้ต้องขังทุกคน นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปปรับใช้ในชีวิตภายหลังพ้นโทษ ขอให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป และที่สำคัญที่สุด ขอให้ทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระเมตตา พระราชทานโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง พร้อมทั้งขอให้ทุกคนกลับตนเป็นพลเมืองดี และร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน