เกษตรจังหวัดน่าน พาคณะเยี่ยมชม โกโก้ วัลเล่ย์ รีสอร์ท ทึ่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโกโก้

60

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อม นางสายสมร ธรรมสละ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปัว ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน โกโก้ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภอปัว จังหวัดน่านเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น.   โดยมี นางจารุวรรณ จิณเสน เจ้าของโกโก้ วัลเล่ย์ รีสอร์ท ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมภายในพื้นที่รีสอร์ทและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโกโก้ที่ปลูกเองในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เกษตรจังหวัดน่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการส่งเสริมการปลูกโกโก้ในพื้นที่จังหวัดน่าน ทดแทนพืชไร่เชิงเดี่ยวล้มลุกอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากโกโก้เป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนยาวมากกว่า 50 ปี แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีความรู้เรื่องโกโก้อย่างแท้จริงมาร่วมกันส่งเสริมพัฒนาโกโก้ให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกของจังหวัดน่าน ซึ่งในโอกาสที่สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ earth safe อินทรีย์วิถีไทยม่อนจานบิน ได้มาร่วมให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในเรื่องสายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การแปรรูปและการตลาดของโกโก้ จะช่วยให้เกษตรกรสามารถซื้อหากล้าพันธุ์โกโก้มีคุณภาพ ราคาไม่แพง และเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่ของจังหวัดน่าน ตลอดจนการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นแปลงใหญ่ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการการผลิต การแปรรูป และกา รตลาด เพื่อให้โกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนต่อไป.

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน