เปิดรับฟังความคิดเห็น โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าด้านการท่องเที่ยว ถนนบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2)

88

เวลา 10.00 น.วันที่ 14 ก.ย. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนบูรพาชลทิต ( ระยะที่ 2 ) มี นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ารับฟังที่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง

นายธวัชชัย สุภาผล กล่าวว่า เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายถนนท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้ได้มาตรฐานสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย โดยดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนโครงการที่จะปรับปรุง ถนนโครงการที่จะก่อสร้างใหม่ และ การจัดภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวที่จะปรับปรุงและที่จะก่อสร้างใหม่ โดยให้เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการและเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินการ จังหวัดระยองให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีบทบาทในการรับรู้ข้อมูลการดำเนินโครงการ แนะนำโครงการ เพื่อชี้แจงความเป็นมาของโครงการ ให้กับประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดทำรายงานฯให้ครบถ้วนต่อไป

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน