ป.ป.ช.ติวเข้มจัดซื้อจัดจ้างแก่ จนท.รัฐ เล็งตั้งคลินิกสุจริตให้คำปรึกษา

74

วันที่ 14 กันยายน 2563 ที่โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติก อ.เมือง จ.สกลนคร นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร เปิดโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสกลนคร จัดขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่างๆในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จำนวนเกือบ 300 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการวินัยการเงินการคลังของหน่วยงานภาครัฐ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. และกรณีศึกษา รวมทั้งแนวทางและหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซึ่งจะเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุก พร้อมเฝ้าระวังการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่

นายธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำพื้นที่สกลนคร เปิดเผยว่า ได้กำหนดให้มีการอบรม จนท.ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2563 มีส่วนราชการต่างๆทุกหส่วน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น., ผู้ดูแลเด็ก,โรงเรียนในสังกัดพื้นที่การประถมศึกษา เขต 1 เขต 2 และ เขต 3 จำนวน 600 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้ามารับงานใหม่ มักจะถูกรุ่นพี่ หรือผู้บริหารบีบบังคับให้ดำเนินการที่ผิด ทำให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยเกิดความลำบากใจ จึงพูดคุบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เล็งตั้งคลินิกสุจริตขึ้นมา เพื่อให้คำปรึกษาหากว่ามีข้องสงสัยหรือติดขัดในเรื่องใด ทั้งนี้ เพื่อจะได้ไม่ต้องให้ผู้บริหารส่วนราชการบีบบังคับ ก็จะได้มีเจ้าหน้าที่๘งอยู่ประจำคลีนิคสุจริตหาทางออกให้ ส่วน วัตถุประสงค์หลักๆของ สำนักงาน ป.ป.ช.ก็คือไม่ต้องการให้เกิดการทุจริตขึ้นจะต้องโปร่งใสเท่านั้น

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน