เปิดจุดจ่ายน้ำแร่กระทรวงทรัพย์ เพื่อประชาชนแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

47

เมื่อวันที่14 ก.ย. ที่ อนุสาวรีย์ช่างเจาะน้ำบาดาล มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา นายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิด จุดจ่ายน้ำแร่กระทรวงทรัพย์ เพื่อประชาชน ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 5 นครราชสีมา ได้เจาะบ่อบาดาลความลึก 195 เมตร และติดตั้งระบบจ่ายน้ำแร่ ส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ สำหรับให้ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาตาม ถนนสายหลักให้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ ประชาชน ในพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือน

สำหรับ จุดจ่ายน้ำแร่ดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดทำโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาล เพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ จำนวน 25 แห่ง ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในช่วงหน้าแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งน้ำของประชาชน โดยก่อสร้างเป็นจุดจ่ายน้ำบาดาลบริการน้ำดื่มน้ำใช้ไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ ให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำบาดาล ต่อประชาชน

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา/รายงาน