ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาสัมมนาแผนงานรณรงค์ป้องกันแก้ไขยาเสพติด

63

เวลา 13.00 น.วันที่ 12 ก.ย.ดร.ธวัชชัย  อุ่ยพานิช  ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มี ดร.วัชระ  เกิดสิน ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว คณะวิทืยากร ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการ ที่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้  อ.เมือง จ.ระยอง

ดร.ธวัชชัย  อุ่ยพานิช  กล่าวว่ายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมและเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจัง มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทวีความรุนแรงมากขึ้น การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพของประเทศ  สร้างความรู้ แผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อดำเนินการนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จัดโครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 63 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน