สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ มอบเงินสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกช่วยชาวนา

75

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 กันยายน 63 ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ นายกรกฎ ชยุตรารัตน์ สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานมอบเงินตามโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีในปีการผลิต 2562/63 พร้อมด้วย นายประพันธ์ มายรรยงค์ ผจก.สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ซึ่งมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว มารับเงินในวันนี้ จำนวน 250 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,479,265 บาท

นายประพันธ์ มายรรยงค์ ผจก.สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด กล่าวว่าสำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีในปีการผลิต 2562/63 เกิดขึ้นโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและกรบริหารจัดการข้าว ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562เห็นชอบโครงการสินเชื่อซะลอกาขายข้าวเปลือกนาปี 2562/63 ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการชะลอปริมาณข้าวเปลือกไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันในฤดูเก็บเกี่ยว โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)จ่ายสินเชื่อแก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร (สถาบัน) ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ที่ยุ้งฉางของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ราคาข้าวเปลือกมีเสถียรภาพ โดยเก็บข้าวเปลือกในยุ้งฉาง มีให้เกษตรกรขายผลผลิตพร้อมกัน ในการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่เกษตรกรในระหว่างรอการขายผลผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

“ซึ่งทางสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ในฐานะสถาบันเกษตรกร มีภาระหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิกจำนวน 10,154 ครอบครัวได้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ในปีการผลิต 2562/63 ตามนโยบายภาครัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกในการแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดพร้อมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ เพื่อให้ราคาข้าวเปลือกมีเสถียรภาพสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิต จำกัด ได้ดำเนิโครการดังกล่าวจนเกิดผลสัมฤทธิ์ กล่าวคือเกษตรกรสามารถขายข้าวได้ในราคาที่เหมาะสมตามภาวะตลาดมีมูลค่าเพิ่ม” นายประพันธ์ มายรรยงค์ กล่าว

ทั้งนี้สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด จึงได้จัดพิธีมอบงินเป็นค่าฝากเก็บข้าวเปลือก ตามเงื่อนไขของโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีในปีการผลิต 2562/63 ในราคาตันละ 500 บาท ซึ่งมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ และมารับเงินในวันนี้ จำนวน 250 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,479,265 บาท(สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบห้าบาท) อีกด้วย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์ /รายงาน