เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ เปิดบ้านมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนขยันหมั่นเพียร

98

เวลา 10.00 น.วันที่ 10 ก.ย. นายยุทธพล องอาจอิทธชัย รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดบ้านและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563” มี นายสิริเดช คุ้มวงศ์ดี ประธานบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง ผู้แทนสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมพิธี ที่ ห้องออดิทอเรียม บ.เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอร์ จำกัด อ.เมือง จ.ระยอง

นายสิริเดช คุ้มวงศ์ดี กล่าวว่า โครงการ “เปิดบ้านและมอบทุนการศึกษา” เป็นโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการศึกษาและเยาวชน ที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความประพฤติเรียบร้อย เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในสังคม ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ปกครอง เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนอีกทางหนึ่ง

อีกทั้งเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ด้านปิโตรเคมี และการมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน แก่เยาวชนในพื้นที่ โดยมอบทุนการศึกษาแบ่งประเภทเป็น ทุนสำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และทุนสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา รวม 19 สถาบันการศึกษาในจังหวัดระยองได้แก่ ทุนระดับประถมศึกษา จำนวน 9 โรงเรียน ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 โรงเรียน ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 โรงเรียน และ ทุนระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 มหาวิทยาลัย

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน