พมจ.น่าน จัดอบรมโครงการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาสตรีพิการ”

59

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมดิอิมเพลส ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายคณพัฒน์   ศรีแก้ว ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน ประธานในพิธีเปิดโครงการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาสตรีพิการ  โดยมี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน / วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ“การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2/พ.ศ.2560 – 2564 โดยดร.มาโนชญ์  ชายครอง /ผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ / ประจำจังหวัดน่าน  สู่การปฏิบัติ” มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นกลไก ในขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีพิการให้บรรลุวิสัยทัศน์  “สตรีพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมไม่ถูกเลือกปฏิบัติในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ ในการที่จะขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2/พ.ศ.2560 – 2564 ที่สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงการให้โอกาส  ให้เกียรติ ให้กำลังใจแก่คนพิการ ให้สามารถดำรงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมความเสมอภาคเป็นธรรมสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิได้จริง

นายคณพัฒน์   ศรีแก้ว ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่านกล่าวว่า ตามแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2560 – 2564 ได้กำหนดวิสัยทัศน์  “สตรีพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 เสริมประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมพลังสตรีพิการ และเด็กหญิงพิการ ให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิ สวัสดิการ โอกาสอันเท่าเทียมในการพัฒนากระแสหลัก ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ และการดูแลสุขภาพสตรีพิการและเด็กหญิงพิการอย่างเท่าเทียม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมภูมิคุ้มกันและปกป้องสตรีพิการ  และเด็กหญิงพิการจากความรุนแรง  การล่วงละเมิด และการแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบ ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมแก่สตรีพิการ  เด็กหญิงพิการ และองค์กรสตรีพิการ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีพิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน  โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จึงได้ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ “การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2560 – 2564  เพื่อสตรีพิการเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน ดังกล่าว

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน