ประมงจังหวัดน่านพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน “วันประมงแห่งชาติ”

79

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ โดยมีนายเฉลิมพล พลสันติกุล ประมงจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน ณ หนองน้ำครกน้ำปั้ว หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

นายเฉลิมพล พลสันติกุล ประมงจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดงานวันประมงแห่งชาติในปีนี้ สำนักงานประมง
จังหวัดน่าน ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดน่าน อำเภอเวียงสา องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนซาวอำเภอเวียงสา  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หนองน้ำครกน้ำปั้ว หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในวันศุกรที่ 11 กันยายน 2563 โดยองค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว เป็นผู้จัดเตรียมงานและสถานที่ สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำจืดน่าน จำนวน 500,000 แสนตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว 200,000 ตัว ปลายี่สกเทศ จำนวน 100,000 ตัว ปลานวลจันทร์เทศ จำนวน 200,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับชาวบ้านต่อไป

สำหรับวันประมงแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ได้มติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันประมงแห่งชาติ” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ และขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชน งดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปื สำหรับกรมประมงได้มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศ จ้ดงานวันประมงแห่งชาติขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงทุกแห่ง องค์กรเอกชน และประชาชนร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำขึ้น

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน