ประธานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดพัทลุง วอนคณะกรรมาธิการการปกครองเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและภัยแล้งในพื้นที่

45

นายสมเกียรติ ทองพันธ์ อายุ 51 ปี ประธานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดพัทลุง ได้กล่าวต่อนายไพจิต ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ในการสัมมนา เรื่อง “ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาครัฐ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน “ ณ ห้องประชุมโรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ว่าปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ปัญหาภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.ศรีบรรพต อ.ควนขนุน และ อ.เมืองพัทลุงบางส่วนนั้น ได้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก สำหรับฝายท่าแนะที่ช่วยกักเก็บน้ำจากเทือกเขาบรรทัด อ.ศรีบรรพต ขนาดความจุน้ำ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรนั้น ไม่สามารถกักเก็บปริมาณน้ำฝนที่ตกไม่น้อยกว่า 30 ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วงร่องมรสุมพัดผ่านในช่วงเดือน พฤศจิกายน – มกราคม ของทุกปี จนน้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่เกษตรในพื้นที่ อ.ควนขนุนทั้ง 129 หมู่บ้าน 12 ตำบล และทำให้ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน พื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเป็นประจำทุกๆปี

อย่างไรก็ตามในส่วนของคลองท่าแนะ ซึ่งบางช่วง บางตอน ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างเพื่อป้องกันมิให้น้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลควนขนุน และพื้นที่ข้างเคียงนั้น หากมองในภาพรวมยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากพื้นที่ อ.ควนขนุน และพื้นที่ข้างเคียงเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ราบต่ำ ตั้งแต่พื้นที่ ต.ชะมวง – ต.ทะเลน้อย จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ โดยในแต่ละปีประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท บางปีมีความเสียหายมากกว่า 500 ล้านบาท ตนจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ได้เร่งแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาแก้ว ขนาดความจุน้ำ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ในท้องที่ ม.5 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต ซึ่งเป็นพื้นที่ด้านบนของฝายท่าแนะ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้งในพื้นที่ อ.ศรีบรรพต อ.ควนขนุน และพื้นที่ อ.เมืองพัทลุงบางส่วนนั้น เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน นายสมเกียรติ ฯ กล่าวในที่สุด

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน