จ.น่าน เปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แชร์

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และบทบาทที่เกี่ยวข้องให้กับ อปท. โดยมีนายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักเกณฑ์  บรรยายให้ความรู้มีผู้เข้าอบรม จำนวน 50 คน

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นที่ ประชาชนมีความพร้อมในการรองรับความเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่มีการดำเนินการโครงการพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 คือ อปท. และหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง หลักการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบภายหลังจากที่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้รับความเห็นชอบ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดน่านได้อย่างถูกต้อง

ปัจจุบันการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental  Impact  Assessment : EIA)  เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน  โดยอาศัยหลักวิชาการในการคาดการณ์  หรือทำนายผลกระทบทั้งทางบวก  และทางลบที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆซึ่งจะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ  เศรษฐกิจและสังคม เพื่อที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและป้องกันผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้เพื่อจำแนกและคาดคะเนผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรมตลอดจนเสนอแนะมาตรการในการแก้ไขผลกระทบ (Mitigation  Measure)  และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring  Plane)  ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและดำเนินโครงการ การทำ EIA นั้นเป็นข้อบังคับตามกฎหมาย โดยเป็นเครื่องมือในป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาโครงการต่างๆ

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์