จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองขรัวตาแก่น คลองสวย น้ำใส เขตบางซื่อ

98

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

กรุงเทพมหานครจึงได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

10 ก.ย.63 เวลา 07.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส 1 เขต 1 คลอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบำรุงรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง

ขณะเดียวกันยังสร้างจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การกำจัดวัชพืช จัดเก็บขยะในคลองและริมคลอง ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์คลองขรัวตาแก่น จากบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนถึงซอยสะพานขวา ความยาว 200 เมตร ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝั่งคลองให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองขรัวตาแก่น คลองสวย น้ำใส เขตบางซื่อครั้งนี้ มีกลุ่มจิตอาสา ประกอบด้วย นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขตบางซื่อ สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน สำนักการระบายน้ำ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน