ศพก.น่าน เร่งขับเคลื่อน-ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

87

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.09  น. ณ โรงแรม ดิอิมเพรส น่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายธีรพนธ์  วงศ์สิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 โดยมีนายคณพัฒน์  ศรีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ว่าการขับเคลื่อนและติดตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564  มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะแผนดังกล่าวจะเป็นกลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ  ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยื่น ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม  โดยมีคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดน่าน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และอาสาสมัคร กว่า 130 คน เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว

ดร.มาโนชญ์  ชายครอง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดน่าน ได้มาเป็นวิทยากรในการบรรยายทิศทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต    คนพิการจังหวัดน่าน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560  –  2564

พร้อมทั้งนี้ ทาง ดร.มาโนชญ์ฯ พร้อมทีมวิทยากรกระบวนการกลุ่มจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และมูลนิธิฮักเมืองน่าน ได้ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนแผนฯ ในปี พ.ศ. 2564 อีกด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน