“ธรรมนัส”มอบหนังสือ ส.ป.ก.4-01 แก่เกษตรกร จ.ลำปาง 20 ราย

78

รมช.กษ.ธรรมนัส พรหมเผ่า มอบ ส.ป.ก. 4-01 และมอบสินเชื่อเยียวยาเกษตรกรจังหวัดลำปางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดลำปาง และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกร จำนวน 16 ราย 20 แปลง เนื้อที่รวม 81-1-23 ไร่ ในอำเภอเกาะคา อำเภอแม่ทะ และอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา กล่าวต้อนรับ และนายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 4 ก.ย.63

จากนั้น ร้อยเอก ธรรมนัส ได้มอบโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินภายใน อำเภอเกาะคา และ อำเภอวังเหนือ จำนวน 2 โครงการ ภายใต้งบประมาณ 101,800 บาท ให้กับผู้ใหญ่บ้านแม่ไฮ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา ผู้ใหญ่บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ และมอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเกษตรกรจำนวน 8 กลุ่ม ที่ดำเนินกิจกรรมเลี้ยงโค เลี้ยงสุกร ปลูกข้าวโพด และทำนา วงเงิน 960,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ ให้กับตัวแทนเกษตรกรจากกลุ่มเลี้ยงโคบ้านแม่ฮวก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งตรวจพื้นที่ก่อสร้างฝายบ้านนาแก้ว – นาแส่ง ระบบส่งน้ำของกรมชลประทาน และเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างโครงการแก้มลิงสบต๋ำ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่ามีความยินดีที่ได้เดินทางมามอบหนังสือ ส.ป.ก. 4-01 ให้กับพี่น้องชาวลำปางในวันนี้ ซึ่งหนังสือดังกล่าวนอกจากจะให้สิทธิ์ในการมีที่ดินทำกินแล้ว ยังได้ส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกร ตนรู้สึกดีใจที่ได้เดินทางมามอบให้กับทุกคนถึงที่ในวันนี้ ทำให้พี่น้องไม่ต้องเดินทางเข้าไปในเมืองให้เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งตนจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาส่งเสริมอาชีพและดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวเกาะคาและชาวลำปางทุกคน รวมถึงได้เริ่มต้นโครงการฝายชะลอน้ำ ช่วยอนุรักษ์น้ำ สำหรับใช้และทำการเกษตร พัฒนาระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และมอบเงินสินเชื่อให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กลับมาลุกขึ้นยืนและก้าวไปข้างหน้าต่อได้อีกครั้ง ขอขอบคุณทุกคน หน่วยราชการทุกหน่วยที่มีส่วนทำให้เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมาได้

สำหรับเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง มีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 676,183 ไร่ เป็นพื้นที่ดำเนินการ 284,055 ไร่ ดำเนินการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรแล้วจำนวน 39,247 ราย 56,540 แปลง เนื้อที่ 251,709 ไร่ โดย ส.ป.ก. จะเร่งดำเนินการจัดสรรที่ดินที่ยังมิได้รับการจัดสรรให้กับเกษตรกร และพัฒนาระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และอาศัยในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่างมีความสุข

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ รายงาน