จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองจระเข้บัว ย่านบางเขน

66

สกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

8 ก.ย.63/นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบำรุงรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลอง เสริมสร้างจิตสำนึกในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสำนักงานเขตบางเขน กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยเฉพาะกิจ 904 กองพันทหารสารวัตรที่ 11 สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว

อีกทั้งยังมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บริษัทที วี ไดเร็ค จำกัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ พัฒนาทำความสะอาด และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์คลองจรเข้บัว ความยาว 340 ม. เพื่อเปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝั่งคลองให้ดียิ่งขึ้น

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน