“ตูบค้อเกมส์”กีฬาชาวไทยภูเขา ด่านซ้าย จ.เลย ฟื้นฟูภูมิปัญญา สร้างเสริมสุขภาพ

112

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 6 ก.ย.63 ที่สนามกีฬา โรงเรียนบ้านตูบค้อ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายโสภณ สุวรรณ์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา จ.เลย ปี 2563 มีนางสาวจุพามาศ กุลรัตน์ ผอ.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย หน.ส่วนราชการ ชาวบ้านไทยภูเขา เข้าร่วมกันการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน

ต่อมาปี พ.ศ 2549 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้กรมพลศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นภายในจังหวัด ใช้ชื่อการแข่งขันว่า “ตูบค้อเกมส์” เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู ภูมิปัญญาในการสร้างเสริมสุขภาพ ของชาวไทยภูเขาและสร้างจิตสำนึก ให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะชาวไทยภูเขา ที่มีความสนใจและแสดงความสามารถในการเล่นกีฬา และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และนำประสบการณ์จากการแข่งขันไปใช้ในกลุ่มของตนเอง ส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขา มีสุขภาพ และสมรรถภาพทางร่างกาย มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดปัญหา และความเสี่ยงในด้านยาเสพติดจากกลุ่มชาวไทยภูเขา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ของชาวไทยภูเขาให้ยาวนานสืบไป

บ้านตูบค้อ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นหมู่บ้านเดียวที่ชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่ในจังหวัดเลย มีชาวไทยภูเขาชนเผ่าม้ง จำนวน 2 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วยบ้านตูบค้อหมู่ 6 และบ้านตูบค้อหมู่ 12 ห่างจากอำเภอด่านซ้าย 39 กิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับตำบลด่านซ้ายอำเภอด่านซ้าย ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลโป่งอำเภอด่านซ้าย ทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ อุทยานเฉลิมพระเกียรติบ้านหมากแข้ง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และภูลมโล เป็นภูเขาสูงตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก สูงจากระดับน้ำทะเล 1600 64 เมตร และเป็นสถานที่ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งหรือสมญานามดอกซากุระเมืองไทย ดอกสีชมพูสวยงามพื้นที่ 1,200 ไร่ กว่า 1 แสนต้น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลย

บุศย์ สิริปัญญาพร จ.เลย/รายงาน