กก.คัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชร ประเมินผลงานนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

124

วันนี้(6 ก.ย.63) นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง นำคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรประจำปี 2563 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ในพื้นที่ของนายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น 1 ใน 8 คน ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกของนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชรประจำปี 2563 โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 และเขต 7 พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ร่วมต้อนรับ และร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานนายอำเภอแหวนเพชร ณ หอประชุมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

โดยนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการฯ และตอบข้อซักถาม/รับฟังข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งได้มีการนำผลงานของนายอำเภอมาจัดแสดงให้คณะกรรมการได้เยี่ยมชมด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการฯได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ในพื้นที่ของนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชด้วย

ทั้งนี้ กรมการปกครอง ได้จัดทำโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อคัดเลือกนายอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของประชาชน เป็นนายอำเภอแหวนเพชร(พื้นที่ปกติ) รางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล และรางวัลชมเชย 4 รางวัล และนายอำเภอแหวนเพชรพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 รางวัล แยกเป็นรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล และรางวัลชมเชย 1 รางวัล รวมเป็น 10 รางวัล เพื่อเข้ารับรางวัลแหวนเพชร/แหวนทองคำ โล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในวันดำรงราชานุภาพวันที่ 1 ธันวาคม 2563.

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน