เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย “ฮึดสู้” สิทธิ์ที่ดิน พุทธมณฑลเชียงราย หลังยืดเยื้อร่วม 10 ปี

159

6 ก.ย. 2563 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมพุทธมณฑลสมโภช 750 ปี บ้านต้นง้าว ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย , ดร.เพชรวรรต วัฒนศิริวัฒนกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม , ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ , นายณพลเดช มณีลังกา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ , นายประกรเกียรติ หาญหาร เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ , นายสัมพันธ์ เสริมชีพ อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาฯ , นางสาวสิริมน โฉม จันทร์ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาฯ และคณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในสองประเด็น คือ

1.ประเด็นการเช่าพื้นที่การเช่าของวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย บริเวณ

2.ประเด็นพื้นที่ของพุทธมณฑลจังหวัดเชียงราย ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานราชการประกอบด้วย นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว , นายโสไกร ใจหมื่น รักษาการสำนักพุทธฯจังหวัดเชียงราย , นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย, นางเกลียวพรรณ์ ขำโนนงิ้ว ผอ.สำนักพุทธฯพะเยา , น.ส.จินตนา ฉันตา เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอแม่ลาว , นายชาติ สุภารัตน์ นายก อบต.บัวสลี , นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สส.จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม

ดร.เพชรวรรต วัฒนศิริวัฒนกุล กล่าวว่า ในเบื้องต้นได้ทราบว่า พื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า จากการที่มีการเช่าได้ทำสัญญาในนามมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย แต่ด้วยงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีอย่างจำกัด จึงเป็นภาระของวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ที่มีพระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นผู้อำนวยการอยู่ และจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายกว่าปีละ 1.2 แสนบาท ซึ่งเป็นความยากลำบากสำหรับวิทยาลัยสงฆ์ ต้องแบกรับภาระในการใช้จ่ายซึ่งไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย อนึ่งยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในด้านค่าน้ำค่าไฟอื่นๆ อีกด้วย

พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ประเด็นที่ติดขัดในใจของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ที่มีพุทธมณฑลจังหวัดมีพระเชียงแสน สิงห์(หนึ่ง) องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงกว่า 30.09 เมตร ประดิษฐานอยู่ แต่ยังติดขัดในที่ดินของพุทธมณฑล ยังไม่สามารถที่จะถ่ายโอนไปยังหน่วยงานของรัฐได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากยังเป็นที่สาธารณประโยชน์(น.ส.ล.) จากที่ประชุมทางคณะกรรมาธิการแล้ว ได้เห็นทิศทางที่จะได้ที่พุทธมณฑลอย่างถูกต้องเสียที ซึ่ง ดร.เพชรวรรต กล่าวว่า จะได้นำเนื่องนี้เข้าสู่กรรมาธิการใหญ่ เพื่อหารือและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกำหนดทิศทางที่ถูกต้องต่อไป

ในช่วงบ่าย คณะกรรมาธิการฯ ได้เข้าร่วมการอบรมสังคยนาพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ภาค 6 ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าสำนักสงฆ์ และเลขานุการเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับชั้น ประจำปี 2563 ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 143/2546 โดยมี พระเทพเวที (พล อาภากโร) รักษาการเจ้าคณะภาค 6 มาเป็นประธาน และได้มีผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลในแง่กฎหมาย และภาวะสงฆ์ปัจจุบัน เช่น นายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา, สส.วิสาร เตชะธีราวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย

หลังจากนั้นคณะกรรมาธิการการศาสนาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพโดยรอบของพุทธมณฑลจังหวัดเชียงราย และ สถานที่ตั้งวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ที่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน