กทม.เปิดเรื่องเล่า…อนุสาวรีย์บางกอก” ฟื้นฟูอย่างไรให้ทรงคุณค่า

52

แสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

3 ก.ย. 63/กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จัดงาน “เรื่องเล่า…อนุสาวรีย์บางกอก” ฟื้นฟูอย่างไรให้ทรงคุณค่า โดย นายแสนยากร อุ่นมีศรี รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เป็นประธานเปิดงานในเวลา 11.00 น. ณ ลานจัดงาน โซน North Colonade ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ 1. พระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 2. อนุสาวรีย์สหชาติ (อนุสาวรีย์หมู) 3. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

4. อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 5. อุทกทาน (พระแม่ธรณีบีบมวยผม) 6. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 7. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

8. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 9. วงเวียน 22 กรกฎาคม 10. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

11. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 12. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ 13. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

ทั้งนี้ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้จัดทำโครงการจ้างสำรวจและออกแบบเพื่อดูแลบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล คุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ความเป็นมา อายุสมัย รูปแบบศิลปะและสถาปัตยกรรมของแต่ละอนุสาวรีย์

การสำรวจสภาพปัจจุบันด้านโบราณคดี งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า และงานระบบสุขาภิบาล โดยการสำรวจด้วยวิธีบันทึกภาพถ่ายโดยละเอียด สำรวจด้วยเครื่องสแกน 3 มิติ สำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงจัดทำข้อเสนอแนวทางการอนุรักษ์อนุสาวรีย์ภายใต้กรอบวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการอนุรักษ์ตามที่กรมศิลปากรกำหนด

ส่วนแนวทางการดูแลรักษาความสะอาด และการป้องกันการเสื่อมสภาพ การซ่อมแซมความชำรุดเสียหาย และการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดจนการจัดทำแผนงานสำหรับการบริหารจัดการซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้อนุสาวรีย์มีความสง่างามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์คู่กรุงเทพมหานครสืบไป

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมงาน “เรื่องเล่า…อนุสาวรีย์บางกอก” ฟื้นฟูอย่างไรให้ทรงคุณค่า ชมฟรีระหว่างวันที่ 3 – 7 ก.ย. 63 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ บริเวณโซน North Colonade ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน