ประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

73

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติฯ  ตาม พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

3 ก.ย.63 /นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดจัดการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติและหลักเกณฑ์การทำแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

การจัดประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติฯ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ คณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการฯ ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครอง ตัวแทนภาคประชาชน องค์กรหน่วยงานของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 300 คน ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

นายจงคล้าย วรพงศธร เปิดเผยว่า จากนโยบายการบริหารจัดการการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เดิมอุทยานแห่งชาติเป็นอุทยานแห่งชาติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ผ่านมาเกือบ 60 ปี จึงมีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งในพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม ฉบับนี้มีสาระสำคัญที่กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทุกแห่งต้องมีแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายและเจตนารมณ์ของการประกาศจัดตั้งพื้นที่ให้ได้

ทั้งนี้ การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ และหลักเกณฑ์การจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เพื่อให้คณะที่ปรึกษาได้นำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้ร่างนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติ และหลักเกณฑ์การจัดทำแผนบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติมีความครบถ้วนสมบูรณ์ นำไปสู่การปรับปรุงเพื่อเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประกาศใช้บังคับต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.ดรรชนี เอมพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การประชุมประชาพิจารณ์ครั้งนี้ เป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นครั้งที่ 3 โดยสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ว่าจ้างคณะวนศาสตร์ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดทำร่างนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการในการจัดการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ และเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำร่างนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ

ตลอดจนชี้แจงสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และประชาชนทั่วไป ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ แล้วนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาจัดทำร่างนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติและร่างหลักเกณฑ์การบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติให้เสร็จสมบูรณ์ จึงเป็นที่มาของการจัดการประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการอุทยานแห่งชาติและร่างหลักเกณฑ์การบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน