อุทยานแห่งชาติฯขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก

แชร์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดสัมมนาถ่ายทอดนโยบายป่าไม้แห่งชาติให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันกรมเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติมากที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่สำคัญของประเทศ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ

อย่างไรก็ตาม กรมอุทยานแห่งชาติฯจึงต้องคุ้มครอง รักษา สร้างและพัฒนาป่าอนุรักษ์เหล่านี้ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วมของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ในการจัดทำนโยบายป่าไม้แห่งชาติ จนผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นอกจากนี้ ยังได้นำนโยบายป่าไม้แห่งชาติ นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง นโยบายและแผนระดับชาติต่างๆ ถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมอุทยานแห่งชาติฯเรียบร้อยแล้ว

อีกทั้ง ปัจจุบันกรมยังสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ในการจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติอีกด้วย

ขณะนี้ร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆในวันนี้ (วันที่ 2 กันยายน 2563) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้กำหนดจัดการสัมมนา
เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายป่าไม้แห่งชาติและการขับเคลื่อนสู่แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “DNP Green Growth” เพื่อถ่ายทอดและขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยมีกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในทุกมิติของนโยบายป่าไม้แห่งชาติให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติในการจัดทำร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป

สำหรับการสัมมนาในวันนี้ กรมได้เชิญประธานและคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติมาร่วมสัมมนาด้วย​

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์