ผู้ว่าฯเชียงราย มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

50

เมื่อวันที่​ 2​ ก.ย.63​ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย​ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย ในฐานะ​ ผบ.กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย อัญเชิญเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เพื่อมอบให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวม อันสมควรให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งชีพ โดยมี นายหมวดเอก รุ่งโรจน์ ตันวุฒิ หน. หน.อส.เชียงราย นำผู้เข้ารับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยนายสุรศักดิ์ สีตะวัน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง นายบุญจวน พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงราย และนายธวัช เรนเรือน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

สำหรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดสร้างเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพขึ้นเป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน และประเทศชาติเป็นส่วนรวม อันเป็นสัญญลักษณ์เครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต

วีรชัย ปทุมชัย จ.เชียงราย/รายงาน