ร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์เมืองพะเยาด้วยนวัตกรรม

116

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ข่วงเวลา 10.00-12.00 น. ที่ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา , ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิตสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และนายสมบัติ ชินสุขเสริม ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา”

การลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลักดันการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่หรือชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาเป็นสารมูลค่าสูงและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ หรือ creation value product เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน โดยจะเป็นการเริ่มต้นการทำงานแบบบูรณาการ ระหว่าง วว. และหน่วยงานในจังหวัดพะเยา เพื่อขับเคลื่อนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการจากทรัพยากรที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยา เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันทรงคุณค่านี้ รวมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสูงสุดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน