นอภ.เมืองอุตรดิตถ์มอบนโยบายกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการ

323

เมื่อวัน 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกันยายน 2563 เพื่อรับฟังนโยบายเร่งด่วนและหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ตลอดจนได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้หน่วยงานส่วนราชการ เพื่อไปบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ประชาชนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อไป

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหาร องค์กรปกครองท้องถิ่นและกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้นายไพฑูรย์ พรมน้อย นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการให้กับทายาทผู้เสียชีวิต จำนวนเงิน 189,000 บาทอีกด้วย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน