เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จัดประชุม ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

72

นายมนูญ ศิริวรรณ  ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า และนายพร้อมพงษ์ วงศ์มณีนิล ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 1 (เชียงใหม่) ให้เกียรติมาร่วมเปิดประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนฯ ครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมเครือข่ายมีความตื่นตัวพร้อมให้การสนับสนุนในการเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานที่ถูกต้องสู่ประชาชน