กรมชลประทาน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วาง 8 มาตรการรองรับการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ EEC ในช่วงฤดูแล้งปี63/64

107

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และแผนรองรับความเสี่ยงปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปี63/64 โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC (จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 487 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่างฯ รวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ 386 ล้าน ลบ.ม. กรมชลประทาน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการรองรับการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ EEC ในช่วงฤดูแล้งปี 63/64 ไว้ 8 มาตรการ ดังนี้ 1) สูบผันน้ำจากอ่างฯคลองใหญ่มายังอ่างฯหนองปลาไหล ปัจจุบันดำเนินการสูบผันน้ำแล้วประมาณ 33.51 ล้าน ลบ.ม. 2) สูบกลับคลองสะพานเติมอ่างฯประแสร์ ปัจจุบันดำเนินการสูบผันน้ำแล้วประมาณ 6.94 ล้าน ลบ.ม. 3) เพิ่มการสูบกลับวัดละหารไร่(แม่น้ำระยอง)มาเสริมปริมาณน้ำให้แก่อ่างฯ หนองปลาไหล ปัจจุบันดำเนินการสูบน้ำไปแล้ว 4.84 ล้าน ลบ.ม. 4) การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสูบใช้น้ำจากคลองน้ำหู ปัจจุบันใช้น้ำไปแล้ว 1.8 ล้าน ลบ.ม. 5) สูบผันน้ำจากคลองพระองค์ไชยานุชิต/พานทองมายังอ่างฯ บางพระ ปัจจุบันสูบผันน้ำแล้วประมาณ 5.81 ล้าน ลบ.ม. 6) สูบผันน้ำจากแม่น้ำบางประกงมายังอ่างฯ บางพระ ปริมาณน้ำตามแผนรวม 20 ล้าน ลบ.ม. 7) ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนลดการใช้น้ำ 8) สูบผันน้ำคลองวังตะโหนด จังหวัดจันทบุรีมายังอ่างฯประแสร์

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้วางแผนดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ตามมติ ครม.ปี 60 และ ปี 61 ไว้ทั้งหมด 8 แนวทาง ได้แก่ 1) ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม 7 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างฯคลองใหญ่ และอ่างฯหนองปลาไหล 2)พัฒนาแหล่งน้ำ ใหม่ 4 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 แห่ง ได้แก่ อ่างฯ คลองประแกด 3) เชื่อมโยงแหล่งน้ำและระบบผันน้ำ4แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ ได้แก่ อาคารอัดน้ำท้ายอ่างฯประแสร์ 4) สูบกลับท้ายอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง ได้แก่ ระบบสูบน้ำกลับอ่างฯหนองปลาไหล และระบบสูบน้ำคลองสะพาน-อ่างฯประแสร์ 5) ป้องกันน้ำท่วม 4 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 แห่ง ได้แก่ สถานีสูบน้ำคลองทับมา 6) การจัดหาแหล่งน้ำโดยภาคเอกชน  ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเสถียรภาพทางด้านน้ำให้ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ยกระดับชีวิตและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

WC รายงาน