กองทัพไทย”สืบสาน รักษา และต่อยอด” เศรษฐกิจพอเพียง

77

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2563 และพิธีเปิดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2563โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2563

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิทักษ์รักษา ตลอดจนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการร่วมสืบสานการพัฒนาแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขณะเดียวกัน เป็นการดำเนินการตามพระราโชบาย “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการส่งผลงานในการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554

อย่างไรก็ตาม มีการจัดประกวดผลงาน จำนวน 6 ประเภท แต่เนื่องจากในปี 2563 เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติที่เรียกว่าโรคระบาด โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกมิติของประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า New Normal ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงประเภทการประกวดให้เหมาะสม โดยการลดประเภทที่มีการรวมกลุ่ม/ชุมชน คงเหลือ 3 ประเภท มีผลการตัดสินการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2563 ดังนี้

ประเภทที่ 1 หน่วยงานต้นแบบที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฏิบัติงาน
– ชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทที่ 2 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยทหารหรือตำรวจ
– ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย จังหวัดสกลนคร

ประเภทที่ 3 ครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต
– ชนะเลิศ ได้แก่ ร้อยตรี ทรงพล ด้วงภู่ กองพันทหารม้าที่ ๙ กองพลทหารราบที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ มีการแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ของผู้รับรางวัลการประกวดผลงานฯ การจำหน่ายสินค้าการเกษตรในราคาย่อมเยา โดรนเพื่อการเกษตร การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกผักโดยแสง LED
การใช้พลังงานทางเลือก โซล่าเซล กังหันลม เพื่อการเกษตร และกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

นอกจากการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 3 ประเภทแล้ว กองบัญชาการกองทัพไทย โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง ได้จัดพิธีเปิดส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ปรับปรุงใหม่ ให้มีมิติ มีความทันสมัย สร้างความดึงดูดใจ ซึ่งผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ได้ง่ายโดยละเอียดด้วยตนเอง อันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับขัตติยวงศ์ พระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ หลักในการทรงงาน รวมถึงบทบาททหารพระราชา

การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิทักษ์รักษา ตลอดจนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ยังเป็นการเชิดชูหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่ได้น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม

ที่สำคัญสามารถเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี และนับเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน