พัฒนาสมาชิกกองทุนหมู่บ้านพื้นที่ภาคกลาง

74

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้ร่วมเปิดการอบรมให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งพืชผลทางการเกษตรไปยังประเทศจีน

รวมถึงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่างๆ ในการจำหน่ายสินค้าไปยังประเทศจีน ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

ตลอดจนร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและการค้า ระหว่างผู้แทนการค้าในประเทศไทย และกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่างกองทุนหมู่บ้านฯ กับตัวแทนการค้า ในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างองค์กร เพื่อส่งเสริมให้สามารถนำองค์ความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ ผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ที่สำคัญ จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของไทย