พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

127

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ อำเภอภูเพียง และ หอประชุมโรงเรียนสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาขาดไทย , นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่ราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานมอบถุงยังชีพพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์ 75 ชุด และมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย (น้ำป่าไหลหลาก) จำนวน 1,500 ชุด  ซึ่งชาวอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสา ต่างรู้สึกชาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จเจ้าฟ้าๆ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  จึงขอปวารณาและปฏิญาณตนว่า จะประพฤติตนเป็น พลเมืองดี ดำเนินชีวิตด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และจะผนึกพลังร่วมกันชำรงรักษาพัฒนาประเทศไทยให้เจริญมั่นคงสืบไป

ต่อจากนั้น นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาขาดไทย , นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่ราชการจังหวัดน่าน ได้พบปะ พี่น้อง ประชาชน พร้อมกับลงพื้นที่ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านดอนมูล อำเภอเวียงสา จำนวน 5 ครอบครัว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนมาก โดยเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ พร้อมกับพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ ให้สามารถดำรงชีวิตตามปกติสุขต่อไป ซึ่งการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ราษฎรชาวจังหวัดน่าน รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เนื่องจาก (น้ำป่าไหลหลาก) ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสา ครั้งนี้ เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2563 ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ อำเภอเวียงสา และหลายอำเภอในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นผลมาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบน ต่อมาวันที่ 22 สิหาคม 2563 น้ำในแม่น้ำน่านเริ่มเพิ่มระดับสูงขึ้น แม่น้ำสา และแม่น้ำว้า ในพื้นที่อำเวียงสาได้ไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือน พืชผลทางการเกษตร และ สิสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ในหลายตำบล หมู่บ้า ประกอบกับแม่น้ำน่านทางตอนเหนือ ได้ไหลลงมาสู่พื้นที่อำเภอเวียงสา ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนใต้ ที่รอรับมวลน้ำทั้งจังหวัด มีพื้นที่ได้รับ ผลกระทบจากอุทกภัย (น้ำป่าไหลหลาก) จำนวน 17 ตำบล 128 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือนร้อน ประมาณ 8,500 คน 2,800 ครัวเรือน ความเสียหายด้านพืชประมาณ 13,000 ไร่ สิ่งสาธารณะ ประโยชน์ได้รับความเสียหาย ถนน 50 สาย ตลิ่ง 2 จุด สะพาน 3 แห่งคอสะพาน 6 แห่ง เป็ด/ไก่ 2,000 ตัว

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน