“ดาว”ร่วมกับ IUCN ทุ่ม 30 ล้านอนุรักษ์ป่าชายเลนอ่าวไทย-อันดามัน

47

วันที่ 27 ส.ค. นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ ดาว-เครือข่ายชายฝั่ง รักษ์พิทักษ์ป่าชายเลนเพื่อความยั่งยืน มีนายโสภณ  ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายฉัตรชัย  เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย นางอาบาน  มาร์เคอร์ คาบราจี ผอ. IUCN ภูมิภาคเอเชีย ร่วมพิธี ที่ศาลาเอนกประสงค์ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ป่าชายเลนประแส อ.แกลง จ.ระยอง

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า ดาวและเครือข่ายรักษ์ป่าชายเลนไทย ตั้งเป้าร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนอ่าวไทย-อันดามันครอบคลุม 5 จังหวัดพื้นที่รวมกว่า 5,000ไร่ เพื่อแก้วิกฤตโลกร้อนและลดปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน ชูปากน้ำประแส จังหวัดระยอง นำร่องโครงการ  ซึ่งโลกเรากำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ 2 ด้าน คือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และปัญหาขยะพลาสติกในทะเล เพื่อการแก้ไขได้ทั้งสองปัญหา เราจึงริเริ่มและสนับสนุนโครงการ Dow & Thailand Mangrove Alliance ขึ้นมาเพราะป่าชายเลนเป็นป่าที่สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ดีที่สุดซึ่งจะช่วยลดปัญหาโลกร้อนและยังเป็นปราการที่สามารถดักกรองขยะไม่ให้ลงสู่ทะเล โดยได้ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการปลูกป่าชายเลนที่ Dow ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 12 ปีในประเทศไทย และครั้งนี้จะเป็นการยกระดับโครงการไปสู่ระดับสากล เราตั้งเป้าดำเนินโครงการต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปีด้วยงบประมาณอย่างน้อย 30 ล้านบาท   โดยมีโครงการนำร่องในพื้นที่ปากน้ำประแส จังหวัดระยอง ก่อนที่จะขยายผลไปยังป่าชายเลนที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ เป้าหมายหลักในการลดโลกร้อนและป้องกันขยะลงสู่ทะเลผ่านการยกระดับการอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างครบวงจรและมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและชุมชน โดยจะวางระบบรวมทั้งสร้างเครือข่ายในการฟื้นฟูดูแลป่าชายเลนให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า “การเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากป่าชายเลนสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าป่าบกถึง 5 เท่า อีกทั้งป่าชายเลนยังเป็นตะแกรงทางธรรมชาติที่ดีในการดักจับขยะไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล และเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการประมง Dow และ IUCN ร่วมกันทำงานกับภาครัฐ อีกทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนรอบพื้นที่ป่าและประชาชนที่มาเที่ยวชมห้องเรียนธรรมชาติจะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและเรียนรู้การลดขยะทะเลโดยการแยกขยะ

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน