อบจ.โคราช ร่วมกับ ม.วงษ์ชวลิตกุล นำผู้ผลิตสินค้าชุมชนเรียนรู้ช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์

98

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 สค. ที่โรงแรมโคราชโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมประชาชนผู้ผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่น โดยมีกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นหรือของดีของเด่นในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมรับฟังการชี้แจงให้ความรู้รูปแบบการขายสินค้าออนไลน์ เทคนิคการส่งเสริมการตลาดสำหรับธุรกิจออนไลน์ กลวิธีการนำเสนอขายสินค้าแบบ Live สด การคำนวณต้นทุน-กำไร และภาษีกับธุรกิจออนไลน์ ที่เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับสินค้าชุมชนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มศักยภาพการค้าสากลส่งเสริมโอกาสการเข้าสู่ตลาด และการขยายช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนท้องถิ่นให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบันและเพิ่มมูลค่าทางการตลาด

นายศุภฤกษ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติเกิดจากผลกระทบทั้งเศรษฐกิจตกต่ำและความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ต้องสวมหน้ากากอนามัยผ่า การเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดการสัมผัสและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค อบจ.นครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นสามารถใช้ช่องทางการตลาดที่สร้างโอกาสให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าเข้าถึงสินค้าชุมชนได้กว้างขวาง สร้างงานสร้างรายได้ ให้กับผู้ประกอบการสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น ทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนหมู่บ้านได้รวดเร็ว

สมพล พัฒนคุณานนท์ จ.นครราชสีมา/รายงาน