เปิดค่าย”ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ. มหาสารคาม” รุ่นที่ 2

89

24 ส.ค.63 ณ กองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดมหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ในพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมหาสารคาม” รุ่นที่ 2 โดยมี นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเข้าร่วม

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้การบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดในเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพ และเพื่อเป็นค่ายต้นแบบ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อำเภอต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 -31 สิงหาคม 2563 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับการคัดกรองจากศูนย์คัดกรองระดับอำเภอ จำนวน 108 คน

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพราะเป็นที่ทราบกันแล้วว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการปราบปราม และบังคับใช้กฎหมาย มาตรการป้องกันยาเสพติด มาตรการบำบัดรักษายาเสพติด และมาตรการบริหารจัดการ อย่างบูรณาการ

อย่างไรก็ตาม กรอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 ให้ความสำคัญกับทั้ง 5 มาตรการ ประกอบกับจังหวัดมหาสารคามได้มีการขับเคลื่อนยุทธการมหาสารคามเมืองปลอดภัยยาเสพติด ซึ่งเป็นยุทธการหลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบองค์รวม เพื่อให้จังหวัดมหาสารคาม เป็นเมืองปลอดภัยจากยาเสพติด และ เอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน