“วลัยลักษณ์”เยี่ยมชมหลาดชุมทางทุ่งสง

90

อาจารย์ และนักศึกษา มวล. ศึกษาดูงานการบริหารงานท้องถิ่นของเทศบาลเมืองทุ่งสง เยี่ยมชม หลาดชุมทางทุ่งสง ตลาดวัฒนธรรมชื่อดัง สร้างรายได้กว่า 50 ล้านบาทจากการเปิดตลาด 128 ครั้ง

นายทรงชัย วงศ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และคณะต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา อาจารย์พิเศษ และ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) นำนักศึกษา สาขานิติศาสตร์ และ สาขารัฐศาสตร์ กว่า 60 คน เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานท้องถิ่นของเทศบาลเมืองทุ่งสง ไปดูศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ทุ่งสง ศูนย์กำจัดขยะ และเดินทางมาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง กล่าวว่า เทศบาลเมืองทุ่งสง มีการบริหารจัดการทุกด้าน ดูแลจัดการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา มีโรงเรียนกีฬา ให้ลูกหลานในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าศึกษาเล่าเรียน

ส่วนการบริหารจัดการน้ำ ทุ่งสงเป็นอำเภอต้นน้ำ ก่อนที่น้ำจะไหลผ่านลงทะเลที่ จ.ตรัง ที่ผ่านมาเคยประสบอุทกภัยเสียหายมาก จากนั้นได้ไปศึกษาดูงานหลายแห่งแล้วทุกภาคส่วนกลับมาบูรณาการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง มีการบริหารจัดการน้ำ ดูแลแม่น้ำลำคลองให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก ทำฝายกักเก็บน้ำ เตรียมแผนพร้อมรับภัยพิบัติ ในส่วนของขยะที่เกิดขึ้นกว่า 50 ตันต่อวัน เทศบาลฯ จัดทำโครงการพลิกถุงพลิกโลก ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้ครัวเรือนช่วยกันคัดแยกขยะ ช่วยลดปริมาณขยะลงได้มาก นำขยะไปทำปุ๋ยหมัก ทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง RDF ส่งจำหน่าย และ ลดการใช้ถุงพลาสติก

ส่วน หลาดชุมทางทุ่งสง ตลาดวัฒนธรรม เป็นตลาดช่วยสร้างรายได้ให้ประชาชน เป็น 1 ใน 8 ตลาดของประเทศ ที่ผ่านมามีท้องถิ่นให้ความสนใจ มาศึกษาดูงานต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม หลาดชุมทางทุ่งสงมีทุกภาคส่วนเข้ามาขับเคลื่อนบริหารจัดการ มีพ่อค้าแม่ค้าชาวทุ่งสงนำสินค้าเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ผลไม้ ของดีของทุ่งสง มาออกร้านจำหน่าย บนถนนชนปรีดาไปจนถึงหอนาฬิกา มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม และ ดนตรีให้ชม เปิดตลาดมาแล้ว 128 ครั้ง สร้างรายได้กว่า 50 ล้านบาท สำหรับการเปิดหลาดชุมทางทุ่งสงในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคมนี้ เป็นการเป็นเปิดตลาดครั้งที่ 129 เปิดตลาดทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00-20.00 น.

นายกเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตอบข้อซักถามหลายหัวข้อของนักศึกษา มวล. จากนั้น คณะอาจารย์ และ นักศึกษา มวล.ไปเยี่ยมชมหลาดชุมทางทุ่งสง ร่วมร้องเพลงและอุดหนุนสินค้า

ในวันเดียวกัน นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ต้อนรับคณะของเทศบาลเมืองปัตตานี เดินทางมาศึกษาการบริหารงานและเยี่ยมชมหลาดชุมทางทุ่งสง เช่นกัน

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/ รายงาน