อุทยานแห่งชาติแม่ปืมพบนกยูงถิ่นหลายฝูงในป่าเร่งสร้างเครือข่ายอนุรักษ์

389

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 ส.ค.63 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน จ.เชียงราย นายมงคล แพ่งประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติแม่ปืม นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม จัดฝึกอบรมความรู้แนวทางอนุรักษ์นกยูงไทย ภายใต้โครงการบูรณาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก “เมืองรักษ์นกยูงไทยระดับโลก”สู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติแม่ปืม อ.เมือง อ.พาน เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน

นายวุฒิพงษ์ ดงคำฟู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติแม่ปืมมีพื้นที่ครอบคลุม จ.พะเยา –และ อ.พาน อ.เมือง จ.เชียงราย พบว่ามีนกยูงไทย หรือนกยูงเขียว อาศัยอยู่ในป่าอนุรักษ์จำนวนมาก อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จึงจัดกิจกรรมระดมความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเครือข่ายการอนุรักษ์นกยูง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ฝึกอบรมประชาชนที่อาศัยพื้นที่โดยรอบอุทยาน รู้จักกฎหมาย หลักการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างรายได้ให้กับชุมชน จำหน่ายอาหาร ที่พักโฮมสเตย์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของนกยูง การจัดการท่องเที่ยวโดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

จากการสำรวจภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืมครอบคลุมพื้นที่ 7 อำเภอ 2 จังหวัด ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และอำเภอเมือง อำเภอแม่ใจ อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ 350.8252ตารางกิโลเมตร หรือ 219,266 ไร่ ได้พบร่องรอยนกยูงได้แก่ ตัว ขี้รอยเท้า ขนเป็นต้น ในหลายจุด ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กันเป็นฝูง 40-60 ตัว มักลงมากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านที่ทำเกษตรกรรมริมพื้นที่อุทยานฯ ทางอุทยานจึงได้จัดสรรเงินอุดหนุนชดเชยความเสียหายให้แก่ชาวบ้านที่มีนกยูงลงมากินพืชผลทางการเกษตรเช่น ข้าวโพด เมล็ดถั่ว ธัญพืชต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้เชิงอนุรักษ์ เพื่อพัฒนาแนวทางเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

วีรชัย ปทุมชัย จ.เชียงราย/รายงาน